یکشنبه , خرداد ۵ ۱۳۹۸

تعبیر خواب نمکدان

تعبیر خواب نمکدان

تعبیر خواب نمکدان
تعبیر خواب نمکدان

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب نمکدیدن نمک در خواب ، نشانه قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است .
تعبیر خواب نمکاگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ،تعبیر خواب نمک نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد .

تعبیر خواب نمکدیدن نمک به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. تعبیر خواب نمکاگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمک به خواب خصومت است.

تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته‏اید.تعبیر خواب نمک نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

تعبیر خواب نمک اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانه آن است که نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .
اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک مى‏زنید، علامت آن است تعبیر خواب نمککه دچار مشکل مى‏شوید. نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدى مى‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قالب وردپرس