همراهان همیشگی پرشین فان سلام بعد از مدت ها باز فعالیت سایت را با یک متن بسیار زیبا در مورد تفاوت آدمهاوانسانها! برای شما عزیزان آغازکردیم امیدواریم دوست داشته باشید.

آدم‌ها!…زندگی می‌کنند!!
انسان‌ها!…زیبا زندگی میکنند!!…
آدم‌ها!…میشنوند!!
انسانها!…گوش میدهند!!….
آدم‌ها!…میبینند!
انسانها!…عاشقانه نگاه میکنند!!…
آدم‌ها!…درفکر خودشان هستند!
انسانها!…بدیگران هم فکر میکنند!!…
آدم‌ها!…میخواهند شاد باشند!
انسانها!. میخواهند شاد کنند!!…
آدم‌ها!…اسم اشرف مخلوقات را دارند!
انسانها!…اعمال اشرف مخلوقات را انجام میدهند!!…
آدم‌ها!…انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند!
انسان‌ها!…تغییر کردن را پذیرفته‌اندتا انسان شدند!!…
آدم‌ها!…میتوانندانسان شوند!
انسانها!…درابتدا آدم بودند!!…
آدم‌ها!…آدمند!
انسانها!…انسانند!!…اما
آدمها و انسانها!…هردوحق انتخاب دارند!…اینکه آدم باشند یا انسان!…انتخاب با خودشان است!!….
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم!…انسان بودن خود نهایتِ بزرگیست!!…
واینست تفاوت انسان بودن و آدم بودن!!..

منبع : ازکتاب”یار پنهان”!…نوشته : “جان سنفورد”!